تبلیغات
دین وزندگی دبیرستان (نمونه دولتی مهر) شهر خدابنده - برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال تحصیلی 95-94 امتحانات سال سوم رشته‌های نظری
برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال تحصیلی 95-94

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه کلیه رشته های تحصیلی دوره های متوسطه(متوسطه ،فنی حرفه ای ) و پیش دانشگاهی سال تحصیلی 95-94

  فایل ضمیمه-

 

سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 138۶

   

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( دیماه 13۸۶ )

 

     - سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه 86

 

     - سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه 86

 

۲-سوالات خرداد ماه  1387

 

          - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1387)

 

          - سال اول«هماهنگ غایبین موجه » (خرداد ماه 1387)

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1387)                 

 

         - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1387)

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1387)

 

         - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (  اردیبهشت ماه ماه 1387 )

 

          - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( تیر ماه ماه 1387)

 

۳-سوالات شهریور ماه 1387

 

         - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 1387)

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1387)                 

 

         - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1387)

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه 1387) 

 

۴- سوالات دی و اسفند ماه 1387

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه  13۸۷ )       

 

          - سال سوم «فنی» ( دی  ماه 13۸۷ )

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 13۸۷ )

 

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (  دی ماه 13۸۷ )

 

          - پیش دانشگاهی «جبرانی اول» ( اسفند ماه 13۸۷ )

 

۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

 

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه ۱۳۸۸)

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه  13۸۸ )        

 

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 13۸۸ )

 

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 13۸۸ )

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 13۸۸ )

 

       - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» (  تیر ماه 13۸۸ )

 

۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

 

          - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 138۸)

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 138۸)

 

          - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 138۸)

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» (شهریور ماه 138۸)

 

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

 

         - سال اول«هماهنگ» (دی ماه 138۸)

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 138۸)

 

          - سال سوم «فنی» ( دی ماه 138۸)

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 138۸)

 

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (دی ماه 138۸)

 

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»( اسفند ماه 138۸ )

 

۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

 

         - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1389)

 

         - سال دوم «هماهنگ» ( خرداد ماه 1389  )

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1389 )

 

          - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1389 )

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1389)

 

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (اردیبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

 

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»( تیر ‌ماه ۱۳۸۹)

 

۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

 

         - سال اول«هماهنگ» (شهریورماه 1389)

 

         - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه 1389  )

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه 1389 )

 

          - سال سوم «فنی» ( شهریورماه 1389 )

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه 1389)

 

          - پیش دانشگاهی  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

 

    ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

 

         - سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالی )

 

         - سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالی )

 

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

 

          - سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

 

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

 

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

 

          - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

 

          - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

 

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

 

      ۱۱- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

 

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۰)

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه 1390 )

 

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( خرداد و تیر ماه 1390 )

 

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

 

         - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

 

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 1390 )

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1390 )

 

     ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

 

         - سال اول«هماهنگ»

 

        -  سال دوم «هماهنگ»

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

 

         - پیش دانشگاهی

 

         -سال سوم «فنی»

 

        - سال سوم «حرفه‌ای»

 

   ۱۳- امتحانات دی ماه1390

 

           - پیش دانشگاهی

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری»          

 

         -سال سوم «فنی»

 

        - سال سوم «حرفه‌ای»

 

       -امتحانات جبرانی اسفند 1390 ( پیش دانشگاهی )

 

    ۱۴- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه139۱

 

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

 

         - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

 

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

 

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

 

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

 

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۱)

 

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» خرداد و تیر ماه 91

 

     ۱۵ - امتحانات شهریور ماه139۱

 

        - سال اول«هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 

        - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 

        - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 

        - سال سوم «فنی» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 

        - دوره پیش دانشگاهی «بزرگسالان»(شهریور ماه۱۳۹۱)

 

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی –واحدی (روزانه)-شهریور ماه- 1391

 

۱۶ - امتحانات دی ماه139۱

 

        - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دیماه ۱۳۹۱ )

 

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی دیماه 1391

 

        - سال سوم «فنی» ( دیماه ۱۳۹۱ )

 

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه ۱۳۹۱ )

 

۱۷ - امتحانات خرداد ماه139۲

 

 

 

 

 

امتحانات نهایی در ادوار گذشته

 

۱سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 138۶

- سال سوم نظری دی ماه ۱۳۸۶

- سال سوم «فنی» ( دیماه 13۸۶ )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( دیماه 13۸۶ )

- سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه 86

- سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه 86

۲-سوالات خرداد ماه  1387

- سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1387)

- سال اول«هماهنگ غایبین موجه » (خرداد ماه 1387)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1387)

- سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1387)

- سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1387)

- پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (  اردیبهشت ماه ماه 1387 )

- پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( تیر ماه ماه 1387)

۳-سوالات شهریور ماه 1387

- سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 1387)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1387)  

- سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1387)

- سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه 1387

۴- سوالات دی و اسفند ماه 1387

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه  13۸۷

- سال سوم «فنی» ( دی  ماه 13۸۷ )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 13۸۷ )

- پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (  دی ماه 13۸۷ )

- پیش دانشگاهی «جبرانی اول» ( اسفند ماه 13۸۷ )

۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه ۱۳۸۸)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه  13۸۸ )

- سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 13۸۸ )

- سال سوم «فنی» ( خردادماه 13۸۸ )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 13۸۸ )

- پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» (  تیر ماه 13۸۸ )

۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

- سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 138۸)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 138۸)

- سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 138۸)

- سال سوم «حرفه‌ای» (شهریور ماه 138۸)

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

- سال اول«هماهنگ» (دی ماه 138۸)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 138۸)

- سال سوم «فنی» ( دی ماه 138۸)

- سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 138۸)

- جبرانی پیش دانشگاهی«نیم سال اول» (دی ماه 138۸)

دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»( اسفند ماه 138۸ )

۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

- سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1389)

- سال دوم «هماهنگ» ( خرداد ماه 1389  )

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1389 )

- سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1389 )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1389)

- جبرانی پیش دانشگاهی«نیم سال دوم» (اردیبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»( تیر ‌ماه ۱۳۸۹)

۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

- سال اول«هماهنگ» (شهریورماه 1389)

- سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه 1389  )

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه 1389 )

- سال سوم «فنی» ( شهریورماه 1389 )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه 1389)

- پیش دانشگاهی  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

- سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالی )

- سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالی )

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

- سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

- سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

- پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

- پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

- جبرانی پیش دانشگاهی« جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

۱۱- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۰)

- سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه 1390 )

- پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( خرداد و تیر ماه 1390 )

- سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

- سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

- سال سوم «فنی» ( خردادماه 1390 )

- سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1390 )

۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

سال اول«هماهنگ»

سال دوم «هماهنگ»

- سال سوم «رشته‌های نظری»

- پیش دانشگاهی

-سال سوم «فنی»

- سال سوم «حرفه‌ای»

 

 

 ۲۴- امتحانات شهریور ماه139۴

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در شهریور ماه ۱۳۹۴

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در شهریور  ماه ۱۳۹۴

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در شهریور  ماه ۱۳۹۴

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در شهریور  ماه ۱۳۹۴
طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : سه شنبه 17 فروردین 1395 | 04:47 ب.ظ | نویسنده : باب اله عزیزی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • جوان مکانیک